Công cụ chuyển đổi Unix Timestamp Giây từ ngày 1 tháng 1 năm 1970 (UTC)

Thời gian hiện tại:
Giây
Thay đổi định dạng
Giây
Giây
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Unix Timestamp (Ghi chú thời gian Unix) là gì?

Một phương pháp biểu diễn thời gian bằng giây, tính từ ngày 1 tháng 1 năm 1970 theo Giờ chuẩn UTC (Coordinated Universal Time).

Unix Timestamp (Unix Timestamp), còn gọi là thời gian Unix (Unix time) hoặc thời gian POSIX (POSIX time), thường được sử dụng để ghi lại thời gian xảy ra sự kiện, tính toán khoảng thời gian và theo dõi và sắp xếp thời gian trong các ứng dụng khác nhau. Bởi vì Unix Timestamp đo lường thời gian bằng giây, nó là nhất quán trên toàn thế giới và không bị ảnh hưởng bởi múi giờ hoặc vị trí địa lý. Ví dụ, nếu bạn cần ghi lại thời gian xảy ra sự kiện cả tại Hoa Kỳ và Trung Quốc, bạn có thể đảm bảo thời gian Unix Timestamp là như nhau. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Cơ sở kiến thức Narrative - Unix time là gì?

Cách lấy Unix Timestamp hiện tại bằng các ngôn ngữ khác nhau:

Javatime
JavaScriptMath.round(new Date().getTime()/1000)
Microsoft .NET / C# epoch = (DateTime.Now.ToUniversalTime().Ticks - 621355968000000000) / 10000000
MySQLSELECT unix_timestamp(now())
Perltime
PHPtime()
PostgreSQLSELECT extract(epoch FROM now())
Pythonimport time + time.time()
RubyTime.now、Time.new、Time.now.to_i
Go import time + int32(time.Now().Unix())
SQL ServerSELECT DATEDIFF(s, '1970-01-01 00:00:00', GETUTCDATE())
Unix / Linuxdate +%s
VBScript / ASPDateDiff("s", "01/01/1970 00:00:00", Now())

Cách chuyển đổi Unix Timestamp thành thời gian thông thường bằng các ngôn ngữ khác nhau:

Java String date = new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss").format(new java.util.Date(Unix timestamp * 1000))
JavaScript var unixTimestamp = new Date(Unix timestamp * 1000) + commonTime = unixTimestamp.toLocaleString()
Linuxdate -d @Unix timestamp
MySQLfrom_unixtime(Unix timestamp)
Perl my $time = Unix timestamp + my ($sec, $min, $hour, $day, $month, $year) = (localtime($time))[0,1,2,3,4,5,6]
PHPdate('r', Unix timestamp)
PostgreSQL SELECT TIMESTAMP WITH TIME ZONE 'epoch' + Unix timestamp) * INTERVAL '1 second';
Pythonimport time + time.gmtime(Unix timestamp)
RubyTime.at(Unix timestamp)
SQL ServerDATEADD(s, Unix timestamp, '1970-01-01 00:00:00')
VBScript / ASPDateAdd("s", Unix timestamp, "01/01/1970 00:00:00")

Cách chuyển đổi thời gian thông thường thành Unix Timestamp bằng các ngôn ngữ khác nhau:

Java long epoch = new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss").parse("01/01/1970 01:00:00");
JavaScript var commonTime = new Date(Date.UTC(year, month - 1, day, hour, minute, second))
MySQLSELECT unix_timestamp(time)
Perl use Time::Local + my $time = timelocal($sec, $min, $hour, $day, $month, $year);
PHPmktime(hour, minute, second, month, day, year)
PostgreSQLSELECT extract(epoch FROM date('YYYY-MM-DD HH:MM:SS'));
Python import time + int(time.mktime(time.strptime('YYYY-MM-DD HH:MM:SS', '%Y-%m-%d %H:%M:%S')))
RubyTime.local(year, month, day, hour, minute, second)
SQL ServerSELECT DATEDIFF(s, '1970-01-01 00:00:00', time)
Unix / Linuxdate +%s -d"Jan 1, 1970 00:00:01"
VBScript / ASPDateDiff("s", "01/01/1970 00:00:00", time)

Khu vực Thông tin: (Tất cả các tính năng trên trang web này đều miễn phí và được duy trì thông qua quảng cáo và nhà tài trợ)

X
Hợp tác Kinh doanh:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});