เครื่องมือแปลง Unix Timestamp วินาทีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1970 (UTC)

เวลาปัจจุบัน:
วินาที
เปลี่ยนรูปแบบ
วินาที
วินาที
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Unix Timestamp คืออะไร?

วิธีการแสดงเวลาที่นับเป็นวินาทีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1970 ในเวลากลางแห่งกรีนิช

Unix Timestamp (Unix timestamp) หรือเรียกอีกอย่างว่า Unix time หรือ POSIX time นิยมใช้ในการบันทึกเวลาของเหตุการณ์ คำนวณช่วงเวลา และติดตามและเรียงลำดับเวลาในแอปพลิเคชันต่างๆ โดยที่ Unix Timestamp มีหน่วยเป็นวินาที ดังนั้นเวลานับนี้สอดคล้องทั่วโลกและไม่ได้รับผลกระทบจากโซนเวลาหรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการบันทึกเวลาของเหตุการณ์ทั้งในสหรัฐอเมริกาและจีน คุณสามารถรักษาระดับความสอดคล้องได้โดยใช้ Unix Timestamp สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถอ้างอิงได้ที่ ฐานความรู้ Narrative - Unix Timestamp คืออะไร?

วิธีการรับ Unix Timestamp ปัจจุบันในภาษาต่างๆ:

Javatime
JavaScriptMath.round(new Date().getTime()/1000)
Microsoft .NET / C# epoch = (DateTime.Now.ToUniversalTime().Ticks - 621355968000000000) / 10000000
MySQLSELECT unix_timestamp(now())
Perltime
PHPtime()
PostgreSQLSELECT extract(epoch FROM now())
Pythonimport time + time.time()
RubyTime.now、Time.new、Time.now.to_i
Go import time + int32(time.Now().Unix())
SQL ServerSELECT DATEDIFF(s, '1970-01-01 00:00:00', GETUTCDATE())
Unix / Linuxdate +%s
VBScript / ASPDateDiff("s", "01/01/1970 00:00:00", Now())

วิธีการแปลง Unix Timestamp เป็นเวลาปกติในภาษาต่างๆ:

Java String date = new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss").format(new java.util.Date(Unix timestamp * 1000))
JavaScript var unixTimestamp = new Date(Unix timestamp * 1000) + commonTime = unixTimestamp.toLocaleString()
Linuxdate -d @Unix timestamp
MySQLfrom_unixtime(Unix timestamp)
Perl my $time = Unix timestamp + my ($sec, $min, $hour, $day, $month, $year) = (localtime($time))[0,1,2,3,4,5,6]
PHPdate('r', Unix timestamp)
PostgreSQL SELECT TIMESTAMP WITH TIME ZONE 'epoch' + Unix timestamp) * INTERVAL '1 second';
Pythonimport time + time.gmtime(Unix timestamp)
RubyTime.at(Unix timestamp)
SQL ServerDATEADD(s, Unix timestamp, '1970-01-01 00:00:00')
VBScript / ASPDateAdd("s", Unix timestamp, "01/01/1970 00:00:00")

วิธีการแปลงเวลาปกติเป็น Unix Timestamp ในภาษาต่างๆ:

Java long epoch = new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss").parse("01/01/1970 01:00:00");
JavaScript var commonTime = new Date(Date.UTC(year, month - 1, day, hour, minute, second))
MySQLSELECT unix_timestamp(time)
Perl use Time::Local + my $time = timelocal($sec, $min, $hour, $day, $month, $year);
PHPmktime(hour, minute, second, month, day, year)
PostgreSQLSELECT extract(epoch FROM date('YYYY-MM-DD HH:MM:SS'));
Python import time + int(time.mktime(time.strptime('YYYY-MM-DD HH:MM:SS', '%Y-%m-%d %H:%M:%S')))
RubyTime.local(year, month, day, hour, minute, second)
SQL ServerSELECT DATEDIFF(s, '1970-01-01 00:00:00', time)
Unix / Linuxdate +%s -d"Jan 1, 1970 00:00:01"
VBScript / ASPDateDiff("s", "01/01/1970 00:00:00", time)

พื้นที่ข้อมูล:(ฟังก์ชั่นทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นฟรีและรักษาด้วยโฆษณาและผู้สนับสนุน)

X
ร่วมงานธุรกิจ:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

เครื่องมือที่มีประโยชน์อื่น ๆ: